03055400 | - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه | عدد 03055400| - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400| تعرفه 03055400

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03055400
  • ارز نیمایی :

    03055400
یادداشت های فصل

تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400تعرفه - شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه, عدد 03055400,- شاه‌‌ماهی‌‌ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی‌‌های آنچووی (گونه‌‌های انگرولیس)، ماهی‌‌های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه‌‌های ساردینوپس)، ماهی‌‌ه 03055400,تعرفه 03055400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد