03055300 | گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس) (گادوس موروثوا، ـ ـ ماهی های از خانواده های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مور

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو س - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03055300
  • ارز نیمایی :

    03055300
یادداشت های فصل

گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادو - 03055300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان