03054200 | - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herr - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03054200
  • ارز نیمایی :

    03054200
یادداشت های فصل

- ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ( (Herrings (Clup - 03054200 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان