03053900 | سایر ماهی های خشک و دودی شده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03053900
  • ارز نیمایی :

    03053900
یادداشت های فصل

سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های خشک و دودی شده - 03053900 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان