03049700 | ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) | عدد 03049700| ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700| تعرفه 03049700

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03049700
  • ارز نیمایی :

    03049700
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700تعرفه ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا), عدد 03049700,ـ ـ پرتوماهی‌‌ها و چهارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) 03049700,تعرفه 03049700

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد