03049500 | - ـ ماهی از خانواده Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macrouridae، Melanonidae، Merlucciidae، Moridae و Muraenolepididae به غیر از ماهی پولوک

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03049500
  • ارز نیمایی :

    03049500
یادداشت های فصل

- ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده Bregmacero - 03049500 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان