03049400 | ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma).

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). | عدد 03049400| ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400| تعرفه 03049400

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03049400
  • ارز نیمایی :

    03049400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400تعرفه ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma)., عدد 03049400,ـ ـ ماهی پولوک آلاسكا (گونه Theragra chalcogramma). 03049400,تعرفه 03049400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد