03048700 | - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ماهی اسکیپ جک (بونیتو شکم – راه راه) (پلامیس کاتسو ونوس) katsuwonus pelamis ()

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03048700
  • ارز نیمایی :

    03048700
یادداشت های فصل

- ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن (از گونه تونز)، ما - 03048700 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان