03048600 | - ـ شاه ماهی ها (Clupea harengus, Clupea pallasii)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clu - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03048600
  • ارز نیمایی :

    03048600
یادداشت های فصل

- ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ شاه ماهی ها (Clupea hareng - 03048600 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان