03048400 | - ـ اره ماهی (Xiphias gladius)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphia - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03048400
  • ارز نیمایی :

    03048400
یادداشت های فصل

- ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ اره ماهی (Xiphias gladius) - 03048400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان