03047500 | - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Theragra chalcogramma)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسک - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03047500
  • ارز نیمایی :

    03047500
یادداشت های فصل

- ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی پولوک آلاسکا (گونه Th - 03047500 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان