03045700 | -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی ها (راجیدا)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

-- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چ - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03045700
  • ارز نیمایی :

    03045700
یادداشت های فصل

-- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- پرتو ماهی ها و چارگوش ماهی - 03045700 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان