03045500 | - ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03045500
  • ارز نیمایی :

    03045500
یادداشت های فصل

- ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی نیش دندان (Dissostic - 03045500 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان