03045300 | - ـ ماهی از خانواده های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03045300
  • ارز نیمایی :

    03045300
یادداشت های فصل

- ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی از خانواده های Muraen - 03045300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان