03044300 | ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) | عدد 03044300| ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300| تعرفه 03044300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03044300
  • ارز نیمایی :

    03044300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300تعرفه ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae), عدد 03044300,ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae) 03044300,تعرفه 03044300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد