03044200 | انواع ماهی قزل آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncor

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا ( - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03044200
  • ارز نیمایی :

    03044200
یادداشت های فصل

انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران، انواع ماهی قزل آلا (salmo trut - 03044200 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان