03038400 | - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus spp.)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dic - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03038400
  • ارز نیمایی :

    03038400
یادداشت های فصل

- ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی سی باس (Dicentrarchus - 03038400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان