03038200 | - ـ سفره ماهی (Rajidae)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajid - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03038200
  • ارز نیمایی :

    03038200
یادداشت های فصل

- ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سفره ماهی (Rajidae) - 03038200 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان