03036800 | - ـ ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتین - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03036800
  • ارز نیمایی :

    03036800
یادداشت های فصل

- ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی بلووایتینگ (Microme - 03036800 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان