03036400 | - ـ ماهی هداك (Melanogrammus aeglefinus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melan - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03036400
  • ارز نیمایی :

    03036400
یادداشت های فصل

- ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هداك (Melanogrammus a - 03036400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان