03035900 | سایر ماهی ها جز ردیف های 030355 تا 030357

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03035900
  • ارز نیمایی :

    03035900
یادداشت های فصل

سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03035 - 03035900 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان