03035700 | ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) | عدد 03035700| ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700| تعرفه 03035700

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03035700
  • ارز نیمایی :

    03035700
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700تعرفه ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius), عدد 03035700,ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 03035700,تعرفه 03035700

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد