03035500 | - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trachurus spp)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس م - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03035500
  • ارز نیمایی :

    03035500
یادداشت های فصل

- ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی جك و هورس مكرل (Trach - 03035500 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان