03035300 | - ـ ساردین ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه ماهی كوچك (Sprattus sprattus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardi - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03035300
  • ارز نیمایی :

    03035300
یادداشت های فصل

- ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ساردین ها (Sardina pilchar - 03035300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان