03033300 | ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) | عدد 03033300| ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300| تعرفه 03033300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03033300
  • ارز نیمایی :

    03033300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300تعرفه ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea), عدد 03033300,ـ ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea) 03033300,تعرفه 03033300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد