03033300 | - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه Solea)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sol - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03033300
  • ارز نیمایی :

    03033300
یادداشت های فصل

- ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ كفشك ماهیان «Sole» (گونه S - 03033300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان