03033100 | ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) | عدد 03033100| ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100| تعرفه 03033100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03033100
  • ارز نیمایی :

    03033100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100تعرفه ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis), عدد 03033100,ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) 03033100,تعرفه 03033100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد