03028100 | - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03028100
  • ارز نیمایی :

    03028100
یادداشت های فصل

- ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ سگ ماهی و سایر كوسه ماهی - 03028100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان