03027300 | ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو | عدد 03027300| ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300| تعرفه 03027300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03027300
  • ارز نیمایی :

    03027300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300تعرفه ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو, عدد 03027300,ـ ـ ماهی‌‌های کپور (گونه‌‌های سیپرینوس، گونه‌‌های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه‌‌های هیپوفتالمیچیتس، گونه‌‌های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئو 03027300,تعرفه 03027300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد