03027200 | - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangas - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03027200
  • ارز نیمایی :

    03027200
یادداشت های فصل

- ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ گربه ماهی(Pangasius spp., - 03027200 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان