03025600 | -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

-- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ ( - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03025600
  • ارز نیمایی :

    03025600
یادداشت های فصل

-- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی بلووایتینگ (Micromesis - 03025600 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان