03025400 | -- ماهی هیك (Merluccius spp. Urophycis spp.)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

-- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merlucc - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03025400
  • ارز نیمایی :

    03025400
یادداشت های فصل

-- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران، -- ماهی هیك (Merluccius spp. U - 03025400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان