03023500 | - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین ا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03023500
  • ارز نیمایی :

    03023500
یادداشت های فصل

- ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرا - 03023500 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان