03023300 | ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis))

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) | عدد 03023300| ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300| تعرفه 03023300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03023300
  • ارز نیمایی :

    03023300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300تعرفه ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03023300,ـ ـ ماهی تن ‌اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03023300,تعرفه 03023300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد