03023300 | - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم-راه راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis))

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ ج - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03023300
  • ارز نیمایی :

    03023300
یادداشت های فصل

- ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو - 03023300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان