03022100 | - ـ هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhar - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03022100
  • ارز نیمایی :

    03022100
یادداشت های فصل

- ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ هالیبوت (Reinhardtius hipp - 03022100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان