03021300 | - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03021300
  • ارز نیمایی :

    03021300
یادداشت های فصل

- ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03021300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان