03021100 | -- قزل آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

-- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo tr - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03021100
  • ارز نیمایی :

    03021100
یادداشت های فصل

-- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران، -- قزل آلا (Salmo trutta, Onco - 03021100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان