03019500 | - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (thunnus maccoyii)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوف - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03019500
  • ارز نیمایی :

    03019500
یادداشت های فصل

- ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تن بلوفین جنوب (t - 03019500 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان