03019390 | سایر ماهی ها جز ردیف های 030192 و 030193

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03019390
  • ارز نیمایی :

    03019390
یادداشت های فصل

سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 03019 - 03019390 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان