03019310 | - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژا - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03019310
  • ارز نیمایی :

    03019310
یادداشت های فصل

- ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر - 03019310 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان