02109300 | -- از خزندگان (از جمله مار و لاك پشت دریایی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جم - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02109300
  • ارز نیمایی :

    02109300
یادداشت های فصل

-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی-- از خزندگان (از جمله مار و ل - 02109300 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان