02085000 | - از خزندگان (ازجمله مار و لاك پشت دریایی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02085000
  • ارز نیمایی :

    02085000
یادداشت های فصل

- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی- از خزندگان (ازجمله مار و لاك - 02085000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان