02084000 | - از نهنگ ها، دولفین ها و خوك های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ های كوچك دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)،

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02084000
  • ارز نیمایی :

    02084000
یادداشت های فصل

- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی- از نهنگ ها، دولفین ها و خوك - 02084000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان