02083000 | - از میمون ها (Primates)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Prima - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02083000
  • ارز نیمایی :

    02083000
یادداشت های فصل

- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی- از میمون ها (Primates) - 02083000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان