02075410 | - ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سرد کرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بر - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02075410
  • ارز نیمایی :

    02075410
یادداشت های فصل

- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ گوشت شترمرغ بریده نشده ب - 02075410 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان