02075200 | - ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صو - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02075200
  • ارز نیمایی :

    02075200
یادداشت های فصل

- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ بریده نشده به صورت قطعات، - 02075200 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان