02071310 | - ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02071310
  • ارز نیمایی :

    02071310
یادداشت های فصل

- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی- ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه - 02071310 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان