02068000 | سایر - گوشت حیوانات تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

سایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات - 02068000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02068000
  • ارز نیمایی :

    02068000
یادداشت های فصل

سایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکیسایر - گوشت حیوانات تازه یا س - 02068000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان