02063000 | - از نوع خوك، تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه ی - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02063000
  • ارز نیمایی :

    02063000
یادداشت های فصل

- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی- از نوع خوك، تازه یا سردكرده - 02063000 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان